Mã số: KKV05-1026

Tên tác phẩm:

Bảo trì lưới điện

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Công nhân Điện lực Bạc Liêu bảo trì lưới điện định kỳ
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:19

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả