Mã số: KKV05-6399

Tên tác phẩm:

Đường lên Cao Nguyên Vân Hòa

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Đường lên Cao Nguyên Vân Hòa
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:1535

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả