Mã số: KKV05-4439

Tên tác phẩm:

Phòng vé

Tác giả:

Nguyễn Tiến Trình

Nội dung tác phẩm:
Sài gòn tháng 9/2018
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

TP.HCM

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Tiến Trình

Lượt xem:19

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả