Thông báo của Ban tổ chức
Tác giả dự thi : 70
Tác phẩm dự thi : 432
Ảnh đơn : 389
Ảnh bộ : 43
Đơn vị tài trợ vàng
Đơn vị tài trợ đồng
Đơn vị tài trợ