Thông báo của Ban tổ chức
Tác giả dự thi : 180
Tác phẩm dự thi : 1462
Ảnh đơn : 1250
Ảnh bộ : 212
Đơn vị tài trợ vàng
Đơn vị tài trợ đồng
Đơn vị tài trợ